Giống xanh lá đỏ trồng trong chậu lấy phôi – Kiêm Tiến

Giống xanh lá đỏ trồng trong chậu lấy phôi - Kiêm Tiến

Giống xanh lá đỏ trồng trong chậu lấy phôi – Kiêm Tiến