Rau cải cuốn được giá nên nông dân rất phấn khởi

Rau cải cuốn được giá nên nông dân rất phấn khởi

Rau cải cuốn được giá nên nông dân rất phấn khởi