Giống đào tăm nhiều lá hình mũi – Lai Tiến Em

Giống đào tăm nhiều lá hình mũi - Lai Tiến Em

Giống đào tăm nhiều lá hình mũi – Lai Tiến Em