Bài tập đồ thị hàm số trích đề thi toán Chuyên nguyễn Trãi

Câu 1. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \[y = \frac{{\sqrt {{x^2} – 25} – 5}}{{{x^2} + x}}\] là
A. 2.
B. 0.
C. 1.
D. 3.

Câu 2. Cho hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) \(\left( {a,\;b,\;c,\;d \in \mathbb{R}} \right)\). Đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình 3f(x) + 4 = 0 là
A. 3 .
B. 0 .
C. 1 .
D. 2 .

Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị bên.Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2;2].Tính giá trị biểu thức P= 3M-2m?
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 11.