2 bài tập tích phân khó trích trong đề thi thử chuyên Vinh

Câu 1. Cho \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} = 2\) và \(\int\limits_0^1 {g\left( x \right){\rm{d}}x} = 5\) khi đó $\int\limits_0^1 {\left[ {f\left( x \right) – 2g\left( x \right)} \right]{\rm{d}}x}$ bằng
A. – 5.
B. 12.
C. 10.
D. 6.

Câu 2. Cho \(\int_1^5 {f\left( x \right)dx = 10} ;\int_3^5 {f\left( x \right)dx = 3} \). Tính \(\int_1^3 {\left[ {3f\left( x \right) + 4x} \right]dx} \)
A.-37
B.13
C.37
D.33